Truy cập

Hôm nay:
59
Hôm qua:
67
Tuần này:
599
Tháng này:
936
Tất cả:
180340

Ý kiến thăm dò

Thực hiện Nghị quyết Đại hội

Ngày 28/10/2019 11:28:44

Nâng cao năng lực lãnh đạo và điều hành của Đảng ủy- chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, đẩy mạnh xã hội hoá và tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các hoạt động văn hoá xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Định hướng phát triển tầm nhìn
Nâng cao năng lực lãnh đạo và điều hành của Đảng bộ- chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, đẩy mạnh xã hội hoá và tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các hoạt động văn hoá xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội
1. Về kinh tế
- Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ngành nông nghiệp, thủy sản: 6,5 %.
- Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm 3.600 tấn.
- Diện tích cây trồng chủ yếu đến năm 2020: 280 ha; năng xuất bình quân: 12,5 tấn/ ha.
- Đến năm 2020 tổng đàn trâu, bò: 650 con; đàn lợn 2700 con; đàn dê 1800 con; đàn gia cầm 35.000 con.
- Số hộ sản xuất kinh doanh cá thể đến năm 2020: 320 hộ.
- Số trang trại trên địa bàn đến năm 2020: 5 trang trại.
- Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm: 13% theo kế hoạch huyện giao.
- Thu nhập đầu người đến năm 2020 đạt 45 triệu đồng.
- Tỷ lệ cứng hóa đường giao thông đến năm 2020 đạt 100%; Hệ thống kênh mương chính được bê tông hóa 70%.
2. Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa và xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn
Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

+ Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa 90% trở lên.
+ Tỷ lệ gia đình thể thao đạt 50 % trở lên.
+ Nhà văn hóa thể thao của xã đạt chuẩn.
+ 100% làng có nhà văn hóa khang trang và đạt chuẩn.
+ 100% làng thực hiện tốt nghị quyết 27, quyết định số 69 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
+ Môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp.
3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương.
- 100% hộ gia đình chấp hành tốt các quy định của nhà nước và địa phương.
- Duy trì thực hiện tốt quy chế dân chủ ở địa phương, thực hiện tốt hương ước làng văn hóa.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đăng lúc: 28/10/2019 11:28:44 (GMT+7)

Nâng cao năng lực lãnh đạo và điều hành của Đảng ủy- chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, đẩy mạnh xã hội hoá và tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các hoạt động văn hoá xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Định hướng phát triển tầm nhìn
Nâng cao năng lực lãnh đạo và điều hành của Đảng bộ- chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, đẩy mạnh xã hội hoá và tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các hoạt động văn hoá xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội
1. Về kinh tế
- Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ngành nông nghiệp, thủy sản: 6,5 %.
- Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm 3.600 tấn.
- Diện tích cây trồng chủ yếu đến năm 2020: 280 ha; năng xuất bình quân: 12,5 tấn/ ha.
- Đến năm 2020 tổng đàn trâu, bò: 650 con; đàn lợn 2700 con; đàn dê 1800 con; đàn gia cầm 35.000 con.
- Số hộ sản xuất kinh doanh cá thể đến năm 2020: 320 hộ.
- Số trang trại trên địa bàn đến năm 2020: 5 trang trại.
- Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm: 13% theo kế hoạch huyện giao.
- Thu nhập đầu người đến năm 2020 đạt 45 triệu đồng.
- Tỷ lệ cứng hóa đường giao thông đến năm 2020 đạt 100%; Hệ thống kênh mương chính được bê tông hóa 70%.
2. Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa và xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn
Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

+ Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa 90% trở lên.
+ Tỷ lệ gia đình thể thao đạt 50 % trở lên.
+ Nhà văn hóa thể thao của xã đạt chuẩn.
+ 100% làng có nhà văn hóa khang trang và đạt chuẩn.
+ 100% làng thực hiện tốt nghị quyết 27, quyết định số 69 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
+ Môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp.
3. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương.
- 100% hộ gia đình chấp hành tốt các quy định của nhà nước và địa phương.
- Duy trì thực hiện tốt quy chế dân chủ ở địa phương, thực hiện tốt hương ước làng văn hóa.
Từ khóa bài viết: